Pravidlá

 1. Hráč musí byť občanom jednej z krajín Európskej únie
 2. Hráč musí dodržovať všetky platné zákony Slovenskej a Českej republiky.
 3. Neznalosť pravidiel sa neospravedľňuje!
 4. Hráč musí rešpektovať vedenie serveru a členov tímu. (helper/builder)
 5. Nie je tolerovaný Rasizmus, Nacizmus alebo iná forma diskriminácie v chatových správach, skinoch, používateľských menách atď.
 6. Je prísne zakázané podvádzať hráčov (ako napr. faľošný papier na peniaze atď.)
 7. Je prísne zakázané používať rôzne duplikačné metódy atď.
 8. Je zakázané pripojiť sa na server so skinom/menom, ktoré je urážlivé, sexuálne, nacistické, vulgárne alebo inak nevhodné. (napr. Hitler, nahá žena/muž, Stalin atď.)
 9. Ak hráč používa modifikáciu klientu ktorá nie je uvedená v liste povolených módov, hraním na serveri riskuje zabanovanie. Cheat clienty ako napr. Wurst atď. sú zakázané a ich používanie bude trestané okamžitým zabanovaním.
 10. Sú zakázané externé modifikácie hry (napr. auto clicker, makrá, double click atď.).
 11. Jediné povolené klikacie metódy sú Jitter a Butterfly.
 12. Každý hráč má právo na ochranu svojej IP adresy a iných osobných údajov. V prípade, že iný hráč zdieľa bez povolenia niekoho údaje, daný hráč bude trvalo zabanovaný zo serveru.
 13. Je prísne zakázané pokúšať sa zhadzovať alebo inak ovplyvňovať chod služieb serverov.
 14. Reklama je na serveru povolená, avšak len ak je daný obsah zo serveru. (napr. video/stream zo serveru atď.) Posielanie odkazov na nejakú stránku v prípade konverzácie je všeobecne v pohode, kým reklama nie je cielená.
 15. Je zakázané zneužívanie bugov alebo chýb, kým hráč nie je povinný tieto chyby nahlásiť, nahlásenie daných chýb sa ocení a je možné cez náš Discord server. V prípade zneužívania chyby je možné že hráč bude potrestaný zmazaním dát a pod.
 16. Je zakázané posielanie odkazov na pornografické stránky.
 17. Hráč nesmie žebrať o levely, nástroje, coiny, iné itemy atď. V prípade bugu a stratením itemu bude potrebné udať dôkaz o danom bugu a jeho relevancie. (screen/video/log atď.)
 18. Je zakázané provokovať ostatných hráčov, používať vulgárne výrazy a spamovať.
 19. Je zakázané pokúšať sa obchádzať potenciálny trest. Porušenie pravidla bude mať za následok ešte horší trest, potenciálne trvalý IP ban.
 20. Zakúpenie ranku cez store hráča neospravedľňuje od porušenia pravidiel.
 21. Vedenie LendMarku si vyhrazduje právo hráča potrestať bez udania dôvodu.